MusthefMusthefMusthef

leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Begripsbepaling

1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a. algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden waarin de rechtsverhoudingen en voorwaarden van partijen ten aanzien van de levering en distributie van de Musthef Bracelets.
b. Musthef Bracelets: de armbanden die op www.musthef.nl worden aangeboden.

Artikel 2. Algemeen

1. De overeenkomst vangt aan vanaf het moment dat de koper het verschuldigde bedrag heeft voldaan en eindigt na het verstrijken van de retourdatum.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere online overeenkomst die wordt afgesloten door Musthef, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden van toepassing.
Partijen zullen in overleg gaan over de bepalingen die de nietige en/of vernietigde bepalingen vervangt.
4. Indien er tegenstrijdigheden zijn tussen de overeenkomst en de voorwaarden, gaan de bepalingen voor die in de overeenkomst opgenomen zijn.

Artikel 3. Betaling en levering

1. Betaling door de koper van de overeengekomen prijs geschiedt door een van onze betaalopties.
2. Na de betaling wordt een factuur verzonden naar het opgegeven mailadres van de koper.
3. De koper heeft veertien dagen de tijd om de Musthef Bracelet(s) te retourneren. Musthef zal het verschuldigde bedrag binnen dertig dagen aan de koper betalen. De retourkosten komen voor rekening van de koper.

Artikel 4. Ontbinding en overmacht

1. Indien de koper gegronde redenen heeft om aan te nemen dat Musthef de overeenkomst niet zal nakomen, is de koper bevoegd om de overeenkomst te ontbinden.
2. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien er zich omstandigheden voordoen waarvan redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat de overeenkomst nagekomen kan worden.
3. In het geval Musthef de geleverde dienst niet nakomt, zal de betaling binnen 14 dagen teruggestort worden op het aangegeven adres, tenzij er sprake is van een overmacht situatie.
4. Er is sprake van een overmacht situatie, buiten wat in de jurisprudentie is geregeld, alle van buitenkomende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop Musthef geen invloed op kan uitoefenen en waarbij dit redelijkerwijs ook niet van hem kan worden verwacht.
5. Indien er sprake is van een overmacht situatie zal nakoming van de overeenkomst worden opgeschort. Mocht Musthef niet binnen zes weken kunnen leveren, dan is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

1. Musthef is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de wederpartij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
2. Musthef is niet aansprakelijk voor onbehoorlijk gebruik van de Musthef Bracelet(s) door de koper.
3. Eventuele schade die geleden wordt tijdens het vervoeren van de Musthef Bracelet(s) komt voor rekening van Musthef. De koper dient per e-mail contact op te nemen met Musthef met betrekking tot het retourneren.
4. Mocht er schade ontstaan is deze alleen aan Musthef te wijten indien deze het gevolg is van opzet en/of grove schuld.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de overeenkomst en de uitvoering hiervan.
2. Partijen proberen eerst het geschil onderling op te lossen. Als dit niet redelijkerwijs van partijen kan worden verwacht of komen partijen en onderling niet uit, zal een beroep gedaan worden op de rechter.
3. Een geschil zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch, voor zover dwingende competentieregels deze keuze niet in de weg staan.

Privacy Policy
Door het accepteren van onze voorwaarden ga je akkoord met de op 25-05-2018 vernieuwde privacy policy. Meer informatie over deze voorwaarden zijn te vinden op de pagina 
Privacy Bepalingen.

Contact

Maak gebruik van het formulier of stuur een mail naar shop@musthef.nl

Zondag,Maandag,Dinsdag,Woensdag,Donderdag,Vrijdag,Zaterdag
januari, februari,maart,april,mei,juni,juli,augustus,september,oktober,november,december
Niet genoeg op voorraad. Nog [max] verkrijgbaar.
Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg.

Return To Shop